Przejdź do treści

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ FORUM WIZJA ROZWOJU

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy strony internetowej Forum Wizja Rozwoju, dostępnej pod adresem www.wizjarozwoju.pl, zwanej dalej Serwisem.
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Fundacja Vizja Rozwoju z siedzibą w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96/98, bud. I p. 203, 81-451 Gdynia, KRS 0000704304, NIP 9571099189, REGON 368762880, zwana dalej Fundacją.
 3. Z Serwisu korzystać mogą osoby fizyczne, zwane dalej Użytkownikami.
 4. Celem Serwisu jest udostępnianie aktualnych informacji dotyczących Forum Wizja Rozwoju, które odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2018 r. w Gdyni. Użytkownik ma także możliwość rejestracji na Forum poprzez zakup biletu na wydarzenie oraz zapisania się do Newslettera.
 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Dostęp do serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia się z siecią Internet. Odbywa się on na zasadach niniejszego Regulaminu.
 7. Umowa świadczenia usług zostaje zawarta w chwili dokonania przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie.
 8. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
  a. dostępu do sieci Internet,
  b. urządzenia z przeglądarką Internetową (Chrome, Firefox, Safari, IE/Edge, w wersjach nie starszych niż̇ rok) akceptującą pliki cookies.
 9. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać niniejszego regulaminu.
 10. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  a. korzystania z serwisu tak, aby nie zakłócać jego działania;
  b. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu i/lub przepisów prawa Administrator ma prawo pozbawić Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu lub też ograniczyć dostęp do pewnych jego części, ze skutkiem natychmiastowym.
 12. Zakup biletu następuje poprzez wypełnienie przez użytkownika formularza udostępnionego na stronie www.wizjarozwoju.pl i podanie niezbędnych danych wskazanych w formularzu. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Forum Gospodarczego Wizja Rozwoju oraz Regulaminie Sklepu Internetowego Forum Wizja Rozwoju, dostępnych w Serwisie.
 13. Zapisanie się do Newslettera odbywa się poprzez podanie adresu e-mail w formularzu dostępnym w Serwisie.  Korzystanie z niego jest bezpłatne.
 14. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez  kliknięcie w Newsletterze przycisku „wypisz”.
 15. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, a w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.
 16. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 17. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacji można dokonać na adres korespondencyjny Al. Niepodległości 96/98, 81-451 Gdynia lub adres poczty elektronicznej: reklamacje@wizjarozwoju.pl.
 18. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres korespondencyjny, a także dokładny opis i powód reklamacji.
 19. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni od jej otrzymania. O wyniku Użytkownik zostanie powiadomiony drogą pocztową bądź też elektroniczną, zgodnie z pierwotnie wybraną opcją złożenia.
 20. Reklamacje wniesione po upływie terminu określonego w punkcie 19 nie będą rozpatrywane.
 21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.04.2018 r.