Przejdź do treści

Program

Dzień 1 - 25.06
Dzień 2 - 26.06
ENERGETYKA
SZKOLNICTWO ZAWODOWE
BUDOWNICTWO
NIEPODLEGŁOŚĆ GOSPODARCZA
START-UP
HACKATHON
FORUM PARTNERÓW
STREFA EKONOMICZNA POLSKA
STREFY EKONOMICZNE W POLSCE
EKOMOBILNOŚĆ
E-GOSPODARKA
TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA
SPOŁECZNA ODP. BIZNESU

Przyspieszenie rozwoju gospodarki wymaga wprowadzenia rozwiązań, które zwiększą konkurencyjność podmiotów gopodarczych prowadzących biznes i inwestujących w Polsce. Innowacyjnym rozwiązaniem jest objęcie terenu całej Polski warunkami, które dotychczas były zarezerwowane tylko dla podmiotów w strefach ekonomicznych. Polska stanie się atrakcyjnym miejscem do inwestowania dla podmiotów z całego swiata, a warunki konkurencyjności będą jednakowe dla wszystkich podmiotów.

Pomimo licznych trudności, które stanęły na drodze odradzającego się Państwa Polskiego w 1918 roku, gospodarka II Rzeczpospolitej systematycznie zaczęła się rozwijać. Najbardziej znaczącym osiągnięciem był proces scalania, czyli łączenia wytwórczości całego państwa. Oznacza to, że Polska ujednoliciła się w jeden organ, system. Podobne procesy obserwujemy obecnie.

Strategiczne dla polskiej gospodarki podmioty realizują zadania w oparciu o najnowsze technologie. Analizowane w bloku zagadnienia obejmują prezentację zasad funkcjonowania tych przedsiębiorstw, ich kierunków rozwoju, finansowania oraz kariery pracowników.

Niepodległość energetyczna Polski jest priorytetem w budowaniu siły gospodarczej naszego kraju. Tematyka bloku koncentruje się na strategicznych problemach oraz rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych, dotyczących energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz na problemie smogu w Polsce.

Rozwój polskich przedsiębiorstw wymaga kadry o wysokich kompetencjach zawodowych. Omawiane w bloku zagadnienia dotyczą wyzwań, z jakimi zmierza się edukacja zawodów technicznych, a także sposoby kształtowania ścieżek kariery zawodowej oraz opracowywania odpowiednich programów kształcenia.

Rozwój polskiego budownictwa oznacza polepszenie jakości życia mieszkańców, poprawę infrastruktury drogowej czy stanu obiektów użyteczności publicznej. Stanowi również koło zamachowe wielu branż bezpośrednio z nim związanych co sprawia, że budownictwo stanowi strategiczny obszar rozwoju gospodarczego Polski. Zagadnienia w bloku dotyczą innowacyjnych programów rządowych: Mieszkanie+ oraz Dostępność+, nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie oraz kształtowania warunków inwestycyjnych dla budownictwa.

Uwalnianie kreatywności, pasji i nowoczesnych pomysłów stanowi wyzwanie, ale również ogromną szansę na rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce. Podnoszone w bloku zagadnienia dotyczą wspierania start-upów w kraju, komercjalizacji projektów, kształtowania postaw w kiełkujących przedsiębiorstwach oraz ich istotnych obszarów działalności.

Innowacyjność podmiotów gospodarczych koncentruje się wokół rozwiązań informatycznych. Smart City Hackathon Wizja Rozwoju to konkurs przeznaczony dla informatyków, których pomysły mają być związane m.in. z komunikacją między mieszkańcami a władzami miasta, opieką medyczną, edukacją, turystyką czy bezpieczeństwem publicznym. Rejestracja do Smart City Hackathon Wizja Rozwoju dostępna jest pod linkiem, https://challengerocket.com/smartcityhackathon/.

Rozwój biznesu, nowe inwestycje i konkurencyjność na rynku wymagają stabilnych zasad prowadzenia działalności biznesowej. Tematyka bloku obejmuje zagadnienia funkcjonowania dotychczasowych stref ekonomicznych w Polsce oraz nowych warunków prowadzenia biznesu i inwestowania w naszym kraju.

Zanieczyszczenie powietrza rośnie między innymi poprzez rosnącą liczbę pojazdów spalinowych, Poszukiwanie alternatywnych, ekologicznych możliwości w transporcie generuje dużo innowacyjnych rozwiązań. Zagadnienia w bloku dotyczą alternatywnych źródeł zasilania pojazdów, jednostek pływających oraz powietrznych, regulacji prawnych, finansowania oraz współpracy ośrodków naukowych z podmiotami zajmującymi się ekomobilnością.

Wzrost jakości funkcjonowania instytucji administracji publicznej oraz zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów gospodarczych wymaga wdrożenia innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Zagadnienia w bloku dotyczą narzędzi e-gospodarki, rozwiązań organizacyjnych, technicznych oraz korzyści płynących z ich wdrożenia, jak i potencjalnych kosztów.

Wyzwania stojące przed spedycją oraz transportem rozwiązywane są m.in. dzięki najnowszym narzędziom informatycznym i organizacyjnym. Zagadnienia tej części konferencji poświęcone są innowacyjnym rozwiązaniom logistycznym, stanowiącym strategiczny obszar tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Innowacyjne zarządzanie uwzględnia włączanie do działań przedsiębiorstw projektów oraz działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR (Corporate Social Responsibility). Prezentowane tu idee koncentrują się na aspektach ekonomicznych, społecznych, a także środowiskowych tego typu przedsięwzięć, realizowanych przez podmioty gospodarcze, samorządy i organizacje non-profit.


ENERGETYKA
SREBRNA GOSPODARKA-ZDROWIE
SREBRNA GOSPODARKA-BEZPIECZEŃSTWO
SREBRNA GOSPODARKA-BIZNES
START-UP
HACKATHON
BUDOWNICTWO
FORUM PARTNERÓW
GOSPODARKA ODPADAMI
EKOMOBILNOŚĆ
AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA
TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA
GOSPODARKA MORSKA
SPOŁECZNA ODP. BIZNESU
NIEPODLEGŁOŚĆ GOSPODARCZA

Srebrna gospodarka to jedna z dziedzin, która w najbliższych latach będzie musiała odpowiedzieć na zapotrzebowania związane ze starzejącym się społeczeństwem. Seniorzy staną się jedną z najważniejszych grup konsumenckich, a podmioty gospodarcze w Polsce powinny być gotowe na tę zmianę. Zagadnienia w bloku koncentrują się na potrzebach seniorów, wśród których należy wymienić: zdrowie, kulturę, finanse oraz ubezpieczenia.

Gospodarka morska ma dla Polski bardzo duże znaczenie. Zarówno przemysł stoczniowy, jak i porty morskie to jedne ze strategicznych obszarów polskiej gospodarki. Dostęp do morza stwarza bardzo duże możliwości dla tych obszarów ze względu na ciągle wzrastające zapotrzebowanie na nowoczesne jednostki pływające, jak również ze względu na rosnącą liczbę transportowanych towarów drogą morską. Jak skutecznie zarządzać stoczniami i portami przede wszystkim z uwzględnieniem logistyki oraz innowacyjnych technologii? Jak efektywnie konkurować na bardzo trudnym rynku morskim? Co zrobić, żeby realizować projekty szybciej i taniej?

Strategiczne dla polskiej gospodarki podmioty realizują zadania w oparciu o najnowsze technologie. Analizowane w bloku zagadnienia obejmują prezentację zasad funkcjonowania tych przedsiębiorstw, ich kierunków rozwoju, finansowania oraz kariery pracowników.

Niepodległość energetyczna Polski jest priorytetem w budowaniu siły gospodarczej naszego kraju. Tematyka bloku koncentruje się na strategicznych problemach oraz rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych, dotyczących energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz na problemie smogu w Polsce.

Srebrna gospodarka to jedna z dziedzin, która w najbliższych latach będzie musiała odpowiedzieć na zapotrzebowania związane ze starzejącym się społeczeństwem. Seniorzy staną się jedną z najważniejszych grup konsumenckich, a podmioty gospodarcze w Polsce powinny być gotowe na tę zmianę. Zagadnienia w bloku koncentrują się na potrzebach seniorów, wśród których należy wymienić: zdrowie, kulturę, finanse oraz ubezpieczenia.

Srebrna gospodarka to jedna z dziedzin, która w najbliższych latach będzie musiała odpowiedzieć na zapotrzebowania związane ze starzejącym się społeczeństwem. Seniorzy staną się jedną z najważniejszych grup konsumenckich, a podmioty gospodarcze w Polsce powinny być gotowe na tę zmianę. Zagadnienia w bloku koncentrują się na potrzebach seniorów, wśród których należy wymienić: zdrowie, kulturę, finanse oraz ubezpieczenia.

Uwalnianie kreatywności, pasji i nowoczesnych pomysłów stanowi wyzwanie, ale również ogromną szansę na rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce. Podnoszone w bloku zagadnienia dotyczą wspierania start-upów w kraju, komercjalizacji projektów, kształtowania postaw w kiełkujących przedsiębiorstwach oraz ich istotnych obszarów działalności.

Innowacyjność podmiotów gospodarczych koncentruje się wokół rozwiązań informatycznych. Smart City Hackathon Wizja Rozwoju to konkurs przeznaczony dla informatyków, których pomysły mają być związane m.in. z komunikacją między mieszkańcami a władzami miasta, opieką medyczną, edukacją, turystyką czy bezpieczeństwem publicznym. Rejestracja do Smart City Hackathon Wizja Rozwoju dostępna jest pod linkiem, https://challengerocket.com/smartcityhackathon/.

Skuteczne zarządzanie odpadami jest wyzwaniem dla administracji samorządowej i podmiotów gospodarczych, wymagającym odpowiednich rozwiązań. Tematy w bloku koncentrują się na rodzajach odpadów, miejscach ich powstawania, sposobach gromadzenia, transporcie oraz składowaniu, spalaniu i wykorzystaniu powstałej w ten sposób energii.

Zanieczyszczenie powietrza rośnie między innymi poprzez rosnącą liczbę pojazdów spalinowych, Poszukiwanie alternatywnych, ekologicznych możliwości w transporcie generuje dużo innowacyjnych rozwiązań. Zagadnienia w bloku dotyczą alternatywnych źródeł zasilania pojazdów, jednostek pływających oraz powietrznych, regulacji prawnych, finansowania oraz współpracy ośrodków naukowych z podmiotami zajmującymi się ekomobilnością.

Rozwój nowoczesnych przedsiębiorstw wymaga automatyzacji produkcji w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Zakres bloku obejmuje zagadnienia związane z wdrażaniem oraz przykłady już postępującej robotyzacji i automatyzacji w polskich firmach. Omawiany będzie również wpływ tych rozwiązań na organizację, jakość i konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku.

Wyzwania stojące przed spedycją oraz transportem rozwiązywane są m.in. dzięki najnowszym narzędziom informatycznym i organizacyjnym. Zagadnienia tej części konferencji poświęcone są innowacyjnym rozwiązaniom logistycznym, stanowiącym strategiczny obszar tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Innowacyjne zarządzanie uwzględnia włączanie do działań przedsiębiorstw projektów oraz działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR (Corporate Social Responsibility). Prezentowane tu idee koncentrują się na aspektach ekonomicznych, społecznych, a także środowiskowych tego typu przedsięwzięć, realizowanych przez podmioty gospodarcze, samorządy i organizacje non-profit.

Rozwój polskiego budownictwa oznacza polepszenie jakości życia mieszkańców, poprawę infrastruktury drogowej czy stanu obiektów użyteczności publicznej. Stanowi również koło zamachowe wielu branż bezpośrednio z nim związanych co sprawia, że budownictwo stanowi strategiczny obszar rozwoju gospodarczego Polski. Zagadnienia w bloku dotyczą innowacyjnych programów rządowych: Mieszkanie+ oraz Dostępność+, nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie oraz kształtowania warunków inwestycyjnych dla budownictwa.